Δράσεις

Προπαρασκευαστικές δράσεις

  1.    Σχεδιασμός του GFF και στρατηγική παραγωγής
  2.    Εκπαίδευση για τους εταίρους και το προσωπικό

Δράσεις υλοποίησης

  1.    Εγκατάσταση GFF σε όλες τις περιοχές
  2.    Επεξεργασία βιομάζας και διεργασίας παραγωγής αιθανόλης
  3.    Μελλοντικές εφαρμογές

Παρακολούθηση του αντίκτυπου των ενεργειών του έργου

  1.     Δείκτες απόδοσης έργου
  2.     Συμπεράσματα και Προτάσεις

Επικοινωνία και διάδοση των αποτελεσμάτων

  1.   Γενική διάδοση και διάχυση αποτελεσμάτων
  2.   Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού

Διαχείριση έργου