Αποτελέσματα

Το έργο επιδιώκει να επιτύχει τα ακόλουθα συγκεκριμένα αποτελέσματα:

  1.     Επίτευξη μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου περίπου κατά 250 τόνους CO2. Αυτό θα παρακολουθείται μέσω λεπτομερούς μελέτης LCA, που θα μετρήσει το συνολικό εκπεμπόμενο CO2 σε τόνους / εκτάριο για την παραγωγή βιομάζας μακροφύτων σε σύγκριση με τις παραδοσιακές καλλιέργειες καυσίμων όπως το σιτάρι ή το καλαμπόκι. Επιπλέον, αναμένουμε να αποδείξουμε ότι η ενσωμάτωση του Biomass C + από την αγορά μπορεί να μειώσει σημαντικά την έμμεση αλλαγή χρήσης γης. Αυτό θα ποσοτικοποιηθεί μέσω συγκριτικής ανάλυσης των αναλογιών παραγωγικότητας σε τόνο / εκτάριο.
  2.     Παρουσίαση της εφαρμογής της ιδέας του Biomass C+ σε οποιοδήποτε είδος μεγάλου υδάτινου συστήματος σε βιομηχανική κλίμακα. Το έργο αυτό θα αποδείξει ότι το GFF μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές όπου το κλίμα, η ροή νερού και η θερμοκρασία δεν μπορούν να ελεγχθούν. Θα εκπονηθεί ένα λεπτομερές εγχειρίδιο των απαιτούμενων προσαρμογών, συμπεριλαμβανομένου ενός καινοτόμου συστήματος πλωτών δίσκων και ενός συστήματος πλωτής δεκαμενής, ώστε να καθιερωθεί αποτελεσματικά το GFF στην αρχή κάθε εποχής.
  3.     Επίδειξη της εφαρμογής της ιδέας του έργου τόσο σε εργαστηριακή όσο και σε βιομηχανική κλίμακα ως προς το ότι η βιώσιμη βιομάζα μπορεί να μετατραπεί αποτελεσματικά σε βιοαιθανόλη και να αναμιχθεί σε βιοκαύσιμα. Οι αποδόσεις των 15 τόνων ξηρής ύλης ανά εκτάριο GFF αναμένεται να παράγουν 2.600 λίτρα βιοαιθανόλης που μπορούν να αναμειχθούν σε τουλάχιστον 26.000 λίτρα βιοκαυσίμων, καθιστώντας αυτή την πηγή βιομάζας ανταγωνιστική έναντι του σίτου.
  4.     Επίδειξη της αποτελεσματικότητας του μακρόφυτου ως πράσινου φίλτρου και τη βελτίωση της ποιότητας του νερού τουλάχιστον κατά 30% στις περιοχές υλοποίησης του έργου, τόσο σε βιολογικούς όρους (π.χ. μείωση της ανθοφορίας των φυκιών) όσο και σε φυσικοχημικούς όρους (μείωση των ρύπων). Θα παρακολουθείται επίσης η βελτίωση της τοπικής χλωρίδας και πανίδας.
  5.     Ορισμός των αποτελεσμάτων εφαρμογής και της απορρόφησης της αγοράς κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου. Οι εταίροι θα είναι σε επαφή με πιθανούς αντιπροσώπους από την αρχή του έργου και θα παρέχουν εκπαίδευση και συμβουλές σε τρίτους που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του συστήματος Biomass C + σε εμπορική κλίμακα.
  6.     Ανάπτυξη αποτελεσματικού επιχειρηματικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους-οφέλους και μοντελοποίησης για βιομηχανική κλίμακα. Η παραγωγή βιοαιθανόλης στην Ε.Ε. τριπλασιάστηκε μεταξύ 2000 και 2014 και ανήλθε συνολικά σε 6,7 δισεκατομμύρια λίτρα με αγοραία αξία σχεδόν 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά η εξάρτηση της Ε.Ε. από τις εισαγωγές βιοκαυσίμων (1,2 δισεκατομμύρια λίτρα ετησίως) αυξάνεται. Μια νέα, αποδοτική από πλευράς κόστους και πραγματικά βιώσιμη πηγή βιομάζας θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για τους 60 σημαντικούς ευρωπαίους παραγωγούς βιοαιθανόλης στην Ευρώπη.