Στόχοι

Το έργο LIFE Biomass C+ στοχεύει στο να επιδείξει βελτιωμένες πρακτικές στη στρατηγική αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, μέσω της παραγωγής βιώσιμου βιοκαυσίμου. Θα χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα και υποχρησιμοποιούμενη υποδομή και τους υδάτινους πόρους (δηλ. κανάλια άρδευσης, λίμνες, ποτάμια) προκειμένου να παραχθεί βιομάζα μηδενικής εισροής, με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο, η οποία στη συνέχεια θα μετατραπεί σε βιοαιθανόλη και τελικά σε βιοκαύσιμα. 


Συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου είναι:

1.    Παροχή θετικού ενεργειακού ισοζυγίου άνθρακα και άλλων περιβαλλοντικών οφελών.

Το έργο θα πραγματοποιήσει σημαντική εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ταυτόχρονα θα βελτιώσει την ποιότητα των υδάτων και την τοπική βιοποικιλότητα, χάρη στο φαινόμενο διήθησης και απολύμανσης των ριζωμάτων του GFF.

2.    Η ανάπτυξη μιας καθαρής και αξιόπιστης μεθόδου παραγωγής βιοκαυσίμων χωρίς να χρησιμοποιηθεί η γεωργική γη.

Οι επιπτώσεις της παραγωγής βιοκαυσίμων στην άμεση και έμμεση αλλαγή της χρήσης γης έχουν δημιουργήσει ανησυχίες σχετικά με τα βιοκαύσιμα που έρχονται σε σύγκρουση με την επισιτιστική ασφάλεια και τον αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό για τη γη. Η Ε.Ε. πρότεινε ένα όριο 7% για τα βιοκαύσιμα που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων (σιτάρι, καλαμπόκι κ.λ.π.). Το Biomass C+ επιδιώκει να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση δοκιμάζοντας μια καινοτόμο μέθοδο για την παραγωγή βιομάζας που προέρχεται από το νερό και δεν ανταγωνίζεται τη γεωργική γη και προσφέρει μια πιθανή απόδοση αμύλου ίση ή μεγαλύτερη από το σιτάρι.

3.    Να επιδειχθεί η εφαρμογή του Biomass C+ σε βιομηχανική κλίμακα.

Το καινοτόμο σύστημα GFF θα εφαρμοστεί σε διάφορα υδάτινα συστήματα, αποδεικνύοντας ότι τα υδρόβια μακρόφυτα μπορούν να αναπτυχθούν σε μεγάλη κλίμακα. Το έργο θα επιβεβαιώσει επίσης ότι η βιομάζα μπορεί να μεταποιηθεί σε βιομηχανική κλίμακα. Αυτό θα συναποτελέσει εγγύηση ότι η ιδέα του έργου μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα και αλλού.

4.    Να επιδειχθεί η δυνατότητα και η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας αυτής της νέας προσέγγισης της αγοράς.

Έχει ζωτική σημασία για την επιτυχία του έργου αυτού να αποδειχθεί το δυναμικό ανάληψης της αγοράς και να εξασφαλιστεί η ευρεία ανάπτυξή του στο μέλλον. Για το σκοπό αυτό, εξωτερικοί εταίροι θα συμμετάσχουν σε δράσεις εφαρμογής και θα αναπτυχθεί από όλους τους εταίρους ένα επιχειρηματικό σχέδιο που θα περιγράφει λεπτομερώς το κόστος, τους κινδύνους, τις τεχνικές προσαρμογές και τα προβλέψιμα κέρδη για μεγέθυνση της αγοράς, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και κλιματικής ανθεκτικότητας.